Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Pracodawcy i pracownicy w wieku 45 lat i powyżej mogą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu składać wnioski o sfinansowanie kształcenia.

Środki uzyskać można na:

  • kursy i studia podyplomowe
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem


Właściwość miejscową urzędu wyznacza siedziba firmy bądź miejsce prowadzenia działalności.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika


Pierwszeństwo przyznawania finansowania mają:

  • branże/zawody gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudnościz zatrudnianiem pracowników w tym np.: branża transportowa w zawodach: kierowcy ciężarówek, maszyniści kolejowi PKP (CARGO), branża usług opiekuńczych
  • pracownicy, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

  Pobierz wniosek
Informacja


źródło: www.pupzgierz.pl