Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 

organizatorzy

 

 

baner big

 

"Kredyt na innowacje technologiczne" jako poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia Przedsiębiorcom uzyskanie wsparcia w formie premii technologicznej.
Pozwala ona spłacić cześć kredytu uzyskanego w banku komercyjnym na realizację inwestycji technologicznej. Głównym celem tego poddziałania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm.Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i posiadających zdolność kredytową, umożliwiającą uzyskanie kredytu technologicznego na warunkach rynkowych.Dofinansowanie udzielone prze Bank Gospodarstwa Krajowego na częściową spłatę kredytu technologicznego. Kredyt może być udzielony na innowacje technologiczne:

 • wdrożenie własnej technologii
 • nabycie technologii

oraz uruchomienie na podstawie technologii produkcji nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
Premia technologiczna może stanowić od 20 do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.
Nie więcej jednak niż 6 mln. zł.


baner big

To technologia w postaci:

 • prawa własności przemysłowej
 • wyników prac rozwojowych
 • wyników badań przemysłowych
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP, towarów, procesów lub usług.Wydatki poniesione przez Przedsiębiorcę na realizację inwestycji technologicznej, stanowiące podstawę naliczenia premii technologicznej:

 • zakup, wytworzenie, koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez Przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 • zakup, koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez Przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • wydatki ponoszone na wykonanie przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii
 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego oraz koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
baner big

 • Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego
 • Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytu Przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku BGK przyznaje promesę premii technologicznej
 • Przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytu
 • BGK podpisuje z Przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie inwestycji technologicznej
 • BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu • Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 130 ze zm.)
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Pobierz broszurę informacyjną

 www

 

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego