Polska w latach 2014-2020 otrzyma z 82,5 mld euro pomocy unijnej.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie konkurencyjności gospodarki polskiej, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Największe kwoty zostaną przeznaczone na infrastrukturę transportową (drogowa i kolejowa), istotny wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Formy wsparcia to bezzwrotne dotacje, jak również instrumenty zwrotne czyli pożyczki i kredyty. Opracowanych zostało 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

search nabory wnioskow

 

Programy krajowe: Program regionalny:
 
 
 
 
 Ponadto realizowany będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (8,5 mld euro) i Program Rybactwo i Morze (0,5 mld euro).

 

Opracowano na podstawie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl (data publikacji 29.05.2015 r.)