Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VIII "Zatrudnienie".


Miejsce składania wniosków
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

Termin naboru wniosków
od 30.05.2016 do 10.06.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu
październik 2016

Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej (w formacie xls lub xlsx) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest wsparcie:

 • instrumenty i usługi runku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:
     a) pośrednictwo pracy
     b) poradnictwo zawodowe
     c) identyfikacja potrzeb
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:
     a) staże
     b) praktyki zawodowe
     c) subsydiowane zatrudnienie
     d) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
47 791 443 PLN

więcej informacji dokumenty do pobrania

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Podkategorie