...w skrócie

Wydanie jednorazowego zezwolenia na detaliczną sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży

Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizowaniu przyjęć

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowychWydanie jednorazowego zezwolenia na detaliczną sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do wniosku należy dołączyć:

 • udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,*
 • dowód dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*
 • udzielone pełnomocnictwo, w przypadku jego ustanowienia
 • szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie

  (* - nie dotyczy przedsiębiorców, którym zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielił Prezydent Miasta Zgierza).
  Zaopiniowanie wniosku przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu.

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni.
Zezwolenie wydawane jest przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zezwolenia udziela się lub odmawia udzielenia w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Od decyzji odmownej stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

Opłaty:

Za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia do kasy Urzędu Miasta Zgierza, pokój 014 lub na konto Urzędu Miasta Zgierza: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107.

Pobierz wniosek


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 • uchwała Nr XLIII/398/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zgierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży

Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (informacja),
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.)
 • udzielone pełnomocnictwo, w przypadku jego ustanowienia.
 • Zaopiniowanie wniosku przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu.

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkocholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nie krótszy niż 2 lata.

Zezwolenia udziela się lub odmawia udzielenia w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Od decyzji odmownej stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

Opłaty:

Za korzystanie z zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się opłaty w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
  Przedstawione powyżej opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

  Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła:
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

  Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości 525 zł, 525 zł, 2.100 zł w równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
  Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia na rachunek Urzędu Miasta Zgierza: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107 lub w kasie Urzędu, pokój 014.
  Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej.

Pobierz wniosekPodstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 • uchwała Nr XLIII/398/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zgierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • uchwała Nr XXXI/245/93 Rady Miasta Zgierza z dnia 1 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia dla miasta Zgierza liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 • uchwała Nr XXXV/377/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Zgierza punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizowaniu przyjęć

Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do wniosku należy dołączyć:

 • udzielone pełnomocnictwo, w przypadku jego ustanowienia

Zaopiniowanie wniosku przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu.


Zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizowaniu przyjęć wydawane jest na okres do 2 lat.

Zezwolenia udziela się lub odmawia udzielenia w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Od decyzji odmownej stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

 

Opłaty:

Za korzystanie z zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się opłaty w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
  Przedstawione powyżej opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

  Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła:
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości 525 zł, 525 zł, 2.100 zł w równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia na rachunek Urzędu Miasta Zgierza: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107 lub w kasie Urzędu, pokój 014.
Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej.

Pobierz wniosekPodstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 • uchwała Nr XLIII/398/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zgierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • uchwała Nr XXXI/245/93 Rady Miasta Zgierza z dnia 1 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia dla miasta Zgierza liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 • uchwała Nr XXXV/377/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Zgierza punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

Pobierz druk oświadczenia


Miejsce składania:

Urząd Miasta Zgierza
Wydział Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
Pokój 117, telefon 42 714 31 41, 42 714 31 42


podinspektor Anna Nowosiad - tel. 42 714 31 41
podinspektor Małgorzata Kuzik - tel. 42 714 31 41
podinspektor Halina Kowalska - tel. 42 714 31 42