W celu zgłoszenia zawieszenia/wznowienia wykonywania działalności gospodarczej należy:

 • złożyć wniosek o wpis informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Sposób załatwienia sprawy:

 • zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie (podpisanie) go elektronicznie
 • bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku online i podpisanie go w dowolnej gminie (należy zapamiętać numer wniosku)
 • pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie
 • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy (własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)


Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Zwieszający działalność nie przestają być przedsiębiorcami. Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W przypadku nie złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - wpis podlega wykreśleniu z urzędu.
Wpis do CEIDG informacji o wznowieniu może nastąpić wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy, przy czym termin wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
 • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.


UWAGA!!!
Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE!!! Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.


Miejsce składania wniosku:

Urząd Miasta Zgierza
Wydział Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
Pokój 117, telefon 42 714 31 41, 42 714 31 42


podinspektor Anna Nowosiad - tel. 42 714 31 41
podinspektor Małgorzata Kuzik - tel. 42 714 31 41
podinspektor Halina Kowalska - tel. 42 714 31 42

 

Formularze, załączniki i instrukcje dostępne są na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl

Opłaty:
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat (Art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)