W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy:

 •   złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Sposób załatwienia sprawy:

 • zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie (podpisanie) go elektronicznie
 • bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku online i podpisanie go w dowolnej gminie (należy zapamiętać numer wniosku)
 • pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie
 • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy (własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)


Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.


Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadu:

 • gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej
 • wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą
 • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej
 • nie złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • nie złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • gdy został dokonany z naruszeniem prawa


UWAGA!!!
Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE!!! Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.


Miejsce składania wniosku:

Urząd Miasta Zgierza
Wydział Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
Pokój 117, telefon 42 714 31 41, 42 714 31 42


podinspektor Anna Nowosiad - tel. 42 714 31 41
podinspektor Małgorzata Kuzik - tel. 42 714 31 41
podinspektor Halina Kowalska - tel. 42 714 31 42

Formularze, załączniki i instrukcje dostępne są na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl

Opłaty:
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat (Art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)