W celu rejestracji działalności gospodarczej lub zgłoszenia zmiany wpisu należy:

  • złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • złożyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec osoby, której wpis dotyczy zakazów pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i właściwego Urzędu Skarbowego.

Sposób załatwienia sprawy:

  • zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie (podpisanie) go elektronicznie
  • bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku online i podpisanie go w dowolnej gminie (należy zapamiętać numer wniosku)
  • pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie (gmina przekształca go na wniosek elektroniczny)
  • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy (własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)


Przed zgłoszeniem należy ustalić formę opodatkowania działalności gospodarczej. Zgłaszając wniosek osobiście w Urzędzie Miasta Zgierza należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku zgłaszania zmian - przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

UWAGA!!!
Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE!!! Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.


Miejsce składania wniosku:

Urząd Miasta Zgierza
Wydział Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
Pokój 117, telefon 42 714 31 41, 42 714 31 42


podinspektor Anna Nowosiad - tel. 42 714 31 41
podinspektor Małgorzata Kuzik - tel. 42 714 31 41
podinspektor Halina Kowalska - tel. 42 714 31 42

Formularze, załączniki i instrukcje dostępne są na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl

Opłaty:
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat (Art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z póź. zm.)