na skróty...

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarski

Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie / ewidencji pół biwakowych

Zawiadomienie o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich

Zaszeregowanie pola biwakowego i wpis do ewidencji pól biwakowych


Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie


Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie obiektu do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zgierza ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Wpis dokonywany jest bez zbędnej zwłoki, bez opłat.

Obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie powinny spełniać minimalne wymagania, co do wyposażenia określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z póź. zm.).

  Pobierz wniosek


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187)
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z póź. zm.)

Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie / ewidencji pół biwakowych

  Pobierz wniosek

Zawiadomienie o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich

  Pobierz wniosek

Zaszeregowanie pola biwakowego i wpis do ewidencji pól biwakowych

Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju - pole biwakowe. Do wniosku należy dołączyć:

  • opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju pole biwakowe, stanowiący załącznik do wniosku
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 roku, Nr 22, poz. 169, z póź. zm.)
  • dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju - pole biwakowe.

Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju - pole biwakowe następuje w formie decyzji administracyjnej.

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

Przed wydaniem decyzji o zaszeregowaniu do określonego rodzaju obiekt hotelarski podlega ocenie, co do spełnienia wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 4, § 3 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 roku, Nr 22, poz. 169, z późn. zm.).
Decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju - pole biwakowe stanowi podstawę do wpisania obiektu do ewidencji pól biwakowych.


Opłaty:

  • opłata za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju - pole biwakowe w wysokości 100 zł
  • opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 z późn. zm.)

  Pobierz wniosek


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187)
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 roku, Nr 22, poz. 169, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 10, poz. 54).Miejsce składania:

Urząd Miasta Zgierza
Wydział Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
Pokój 117, telefon 42 714 31 41, 42 714 31 42


podinspektor Małgorzata Kuzik - tel. 42 714 31 41