...na skróty

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Zrzeczenie się przez przedsiębiorcę udzielonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkąUdzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Dokumenty wymagane do złożenia wniosku oraz udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, tj:

 • oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z póź. zm.),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania pojazdem spełniający wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którym transport drogowy ma być wykonywany
 • dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.)
 • dokument stwierdzający brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • dokument stwierdzający brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • dokument dopuszczający pojazd do ruchu jako taksówki osobowej
 • świadectwo legalizacji taksometru.

Decyzję wydaje się w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

Opłaty:
Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę uzależnioną od okresu ważności licencji w latach:

 • od 2 do 15 - 200 zł
 • powyżej 15 do 30 - 250 zł
 • powyżej 30 do 50 - 300 zł

 

  Pobierz wniosek


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 poz. 713)
 • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2013 poz. 916)

Zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

  Pobierz wniosek

Zrzeczenie się przez przedsiębiorcę udzielonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

  Pobierz wniosekMiejsce składania:

Urząd Miasta Zgierza
Wydział Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
Pokój 117, telefon 42 714 31 41, 42 714 31 42


podinspektor Anna Nowosiad - tel. 42 714 31 41
podinspektor Małgorzata Kuzik - tel. 42 714 31 41
podinspektor Halina Kowalska - tel. 42 714 31 42