Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Sierpień to szansa na dofinansowanie zarówno dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców. Prawie 60% sierpniowych konkursów jest kierowanych właśnie do nich. Jeśli prowadzisz firmę sprawdź, czy możesz teraz starać się o unijne wsparcie. 

Chcesz inwestować i zarabiać we własnej firmie? Sierpniowe konkursy to może być oferta dla Ciebie   
Sierpień to szansa na dofinansowanie zarówno dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców. Prawie 60% sierpniowych konkursów jest kierowanych właśnie do nich. Jeśli prowadzisz firmę sprawdź, czy możesz teraz starać się o unijne wsparcie.  
W sierpniu do wyboru masz 80 konkursów – 21 z programów ogólnopolskich, 57 z programów regionalnych oraz 2 z programów transgranicznych. Sprawdź i znajdź ofertę dla siebie.
Badania, rozwój, innowacyjne produkty
Jeśli działasz w sektorze MŚP, możesz ubiegać się o dofinansowanie na zakup usługi, która pomoże Ci wdrożyć innowację produktową  lub procesową w twoim przedsiębiorstwie. Usługa może polegać m.in. na doradztwie, szkoleniu lub udostępnieniu przestrzeni biurowej, banków danych, badań rynku. Warunkiem jest, aby usługi były świadczone przez instytucje otoczenia biznesu (np. parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, centra innowacji itp.), akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki dotacji dofinansujesz również początkową inwestycję związaną z wdrożeniem innowacji technologicznej (np. zmiany w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach  wytwarzania/  świadczenia  usług, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców).
Środki dla MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw możesz otrzymać także z programów regionalnych dostępnych w każdym województwie.
Dotacje przeznaczone są w szczególności na inwestycje w infrastrukturę na rzecz badań (np. zakup wyposażenia laboratorium). Możesz też kupić wyniki badań lub prac rozwojowych, dostać pieniądze na przygotowanie prototypów doświadczalnych czy tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych.
Do końca sierpnia, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, z Programu Inteligentny Rozwój, otwarty jest jeszcze konkurs na inwestycje w badania przemysłowe i prace rozwojowe. Do końca sierpnia szansę na dotację mają też konsorcja MŚP z Polski Wschodniej. Jeśli działasz w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim lub świętokrzyskim, wspólnie z innymi firmami ubiegaj się o dotacje na stworzenie wspólnego produktu (tzw. produkty sieciowe). 
Energia odnawialna
Szanse na  unijne wsparcie mają także przedsiębiorstwa, które wytwarzają energię z odnawialnych źródeł energii i są koordynatorem lub członkiem klastra energii. Takie firmy mogą pozyskać pieniądze na inwestycje w budowę nowych lub przebudowę obecnych instalacji, aby zwiększyć  moc. Dotyczy to jednostek wytwarzania energii wykorzystujących m.in. energię wiatru, biomasę, biogaz, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.
Fundusze na ochronę środowiska
Chcesz zrealizować projekt wspierający ochronę siedlisk i gatunków, np. na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody? W sierpniu możesz ubiegać się o dofinansowanie w kilku naborach w programach regionalnych. Ponadto możesz otrzymać środki m.in. na tworzenie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, które podniosą standard bazy technicznej lub wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.  
Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej
W sierpniu, programy regionalne  zapraszają do konkursów na wsparcie budowy sieci kanalizacyjnych oraz indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Dofinansowanie można otrzymać także  na modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych i wiele innych inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową.
Dotacje na rozwiązania prospołeczne
Dla firm, które mają doświadczenie w opracowywaniu modeli i rozwiązań w obszarach społecznych w sierpniu otwierają się możliwości pozyskania pieniędzy na takie projekty. Programy krajowe oferują dofinansowanie  m.in. na przygotowania modelu wsparcia w pracy dla osób z niepełnosprawnościami, czy modelu realizacji praktycznej nauki zawodu. Kolejnym obszarem są rozwiązania dotyczące podnoszenia kompetencji pracowników administracji publicznej, czy wspierania polskiej przedsiębiorczości rodzinnej. Natomiast programy regionalne dofinansują m.in. organizację indywidualnego poradnictwa oraz szkoleń i praktyk opiekuńczych, a także tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach, zapewniających opiekę dzienną lub całodobową.
Nauka i edukacja
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na projekty, które wspierają szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, a także te związane z doskonaleniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli. Dotacje obejmą również ulepszenie  oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy.
Co z nauczaniem przedszkolnym?
Dofinansowanie z programów  regionalnych  otrzymasz również na  utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (żłobki, kluby dziecięce, punkty dziennej opieki) lub dodatkowe miejsca w placówkach już istniejących. Celem jest zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów dzieci do lat 3. Jako Wnioskodawca zobowiązany jesteś do wniesienia do projektu wkładu własnego w wysokości (zależnie od konkursu) co najmniej 10-15% wydatków kwalifikowalnych.
Poznaj szczegóły
Jesteś zainteresowany jakimś konkursem?
Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach: