Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

9 stycznia br. ogłoszono czwarty konkurs na dofinansowanie projektów skierowanych do:
- osób opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3 przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub  
- osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Całkowita kwota środków dostępnych w ramach konkursu wynosi: blisko 18 milionów PLN.  
  
W ramach konkursu przewidziano typy projektów ułatwiające powrót lub wejście na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:  
1.    (działanie obligatoryjne w projekcie) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  w formie instytucjonalnej tj. żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego oraz pozainstytucjonalnej tj. niani; 
2.    (działanie fakultatywne w projekcie) aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy i szkoleń. 
Konkurs realizowany jest w ramach Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do lat 3” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
  
Na wnioski czekamy od 24 lutego do 6 marca 2017 r.  
  

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z regułami aplikowania o środki, w tym z nowymi kryteriami wyboru projektów.