Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój
Dla kogo?
mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ile?
Poziom dofinansowaniaMaksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % wartości kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
Minimalny wkład własny
15% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość projektu
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 tys. zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 tys. złotych.