UWAGA! OD NOWEGO ROKU ZMIANA LIMITU DOKONYWANIA PŁATNOŚCI W USTAWIE O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dotychczasowy limit był określony w kwocie 15.000 EUR, od 1 stycznia 2017 r. limit ten będzie wynosił 15.000 PLN.

Przedmiotowy komunikat na mocy art. 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w myśl którego w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) w art. 22:
1) w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:",
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.";
2) uchyla się ust. 2."